Všeobecné podmínky - LiFe Time Agency

Pro poskytování služeb u pobytů s vlastní dopravou CA LiFe Time Agency (dále jen CA), vzájemný vztah a právní poměr mezi CA a jednotlivci či organizacemi jako účastníky zájezdu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.

1. Přihláška (objednávka)

CA zajišťuje jednotlivcům, kolektivům i organizacím pobyt v soukromých apartmánech nebo autokempu a poskytování služeb na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně vyplněná, objednávka,  resp., kupní smlouva nebo objednávka organizace opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou firmy s IČO, DIČ a bankovním spojením. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce. Přihláška platí i pro všechny osoby uvedené na přihlášce zákazníka, za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník uvedený na prvním místě přihlášky, který ji také podepisuje. Rezervace pobytu je maximálně tři dny, pokud není stanoveno jinak. Po uplynutí této doby je rezervace počítačem automaticky zrušena v případě, že není složena požadovaná záloha. Zaplacením zálohy se rezervace mění na prodej.  V případě, že si klient objedná pobyt přímo v CA, obdrží osobně cestovní smlouvu – voucher s termínem doplatku, který je až v místě pobytu. V případě, že rezervace probíhá e-mailem, je voucher - cestovní smlouva zaslána klientovi zpět e-mailem po obdržení zálohy.

2. Způsob platby

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč i v €.

Záloha se platí v Kč přepočtem platného kurzu €/Kč.

Platí-li klient prostřednictvím bankovního účtu, je nutno uvést jako variabilní symbol:

a)    u faktury - číslo faktury

b)    smlouvy - číslo smlouvy

c)    u objednávky - je nutno uvést variabilní symbol, který je uveden v kolonce: v.symbol.

Na pobyt v soukromých apartmánech se platí záloha dle podmínek jednotlivých majitelů cca 50%. Doplatek se platí do 30 dnů před nástupem. Dítě do 3 let je zdarma ve všech apartmánech bez nároku na jakékoliv vybavení. Ubytování je možné v den nástupu od 14 hodin a vyklizení pokoje v den odjezdu do 10 hodin.

Cena apartmánu zahrnuje: nájem apartmánu s balkónem nebo terasou, pobytovou taxu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid a vlastní parkování.

Na pobyt v autokempu se platí záloha ve výši 50% z celkové ceny + poplatek 5 € na jeden voucher do 3 pracovních dnů od objednání. Doplatek 50% je 30 dnů před odjezdem. Při objednávce do konce ledna může být platba rozdělena na tři splátky. Pobytová taxa popř. povlečení je v místě pobytu po Vašem ubytování. Jedno dítě do 3 let zdarma v pronajatém stanu Albena 6 č. 5 a 6, v Cordoba 6 č. 1 či v karavanu Viceroy 5 č. 1 v případě počtu minimálně 4 osob). Ubytování je možné v den nástupu od 12 hodin a vyklizení stanu v den odjezdu do 10 hodin, pokud není domluveno s majitelem jinak.

Cena zahrnuje: nájem karavanu nebo vybaveného stanu s podlážkou, postelemi s matrací, ledničkou, vařičem, spotřebu vody a energie, používání toalet a sprch. U vlastního stanu či karavanu cena zahrnuje nájem parcely, spotřebu vody, používání toalet a sprch.

Cena nezahrnuje: Dopravu, pojištění, lůžkoviny 6 € / pobyt, závěrečný úklid. Ručníky a mycí potřeby si zajišt’uje objednavatel sám.

Vratná kauce: 30 € nebo 800 Kč, skládá se majiteli CA při převzetí stanu / karavanu, po předání v neporušeném stavu je kauce vrácena.

Povinný příplatek: parkování vozidla, denní pobytová taxa 1,2 € za dospělou osobu a 0,6 € za dítě od 12 do 18 let se platí při příjezdu majiteli CA. U vlastních stanů nebo karavanů je příplatek za elektrickou přípojku.

Platí-li klient zálohu v hotovosti přímo v CA, obdrží doklad o zaplacení a cestovní smlouvu - voucher, platí-li bankovním převodem na účet CA rezervační číslo, počet osob, přesná adresa, jakýkoliv telefonní kontakt) uvést na druhé straně poštovní poukázky - zpráva pro příjemce.

Všechny katalogové ceny jsou smluvní, včetně DPH.

3. Povinnosti účastníků

Klient, který v průběhu pobytu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, nerespektuje  ustanovení těchto všeobecných podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh pobytu, může být z pobytu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužité služby. Účastník pobytu, který bez zavinění CA nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu. 

4. Změna smlouvy

4.1. Při zvýšení celkové ceny pobytu o více než 10 % je CA povinna upozornit neprodleně zákazníka o této skutečnosti. V případě, že zákazník do 5 dnů od seznámení s touto změnou nedoručí CA písemné odstoupení od smlouvy má se za to, že s takto zvýšenou cenou souhlasí.

4.2. Provede-li CA před prvním poskytnutím služeb jinou podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě či termínu je povinna tuto skutečnost rovněž neprodleně zákazníkovi oznámit a vyžádat si jeho vyjádření s provedenou změnou. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí.

4.3. Dojde-li ze strany CA výjimečně ke zrušení akce, CA zákazníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámí a vrátí mu ihned zaplacenou zálohu nebo plnou cenu zájezdu, případně nabídne jiný termín. CA nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro vás ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst buď zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné (např. zdravotní problémy některého z klientů, zácpy, kalamity, laviny, stávky, politické nepokoje, neúměrné čekání na hranicích, živelné pohromy, apod.) CA si vyhrazuje právo na změnu ubytování, pokud to bude nezbytně nutné, avšak ve srovnatelné kvalitě, jako mělo být původní ubytování. Takováto změna není považována za podstatnou.

5. Stornovací podmínky a stornovací poplatky:

Zrušení účasti na zájezdu je zákazník povinen provést písemně formou e-mailu a telefonicky pozvrdit platnost storna. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna prodejcem. V případě, že objednavatel odstupuje od smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) v době 60 a více dní před odjezdem, zaplacenou zálohu vracíme.

V době 60 - 30 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, vracíme polovinu zálohy. V době kratší než 30 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, zálohu již nevracíme. Vždy je odečten stornopoplatek 10 € v platném kurzu na Kč.

Na každé storno pobytu se vztahuje stornopoplatek 10 € v přepočtu aktuálním kurzem €/Kč 

6. Doprava a pojištění

Doprava není zahrnuta v ceně zájezdu. Jízdenku zajišťujeme po dohodě se zákazníkem s naším smluvním dopravcem JadranExpres. Platí se na stejný účet jako pobyt. Následně posíláme zákazníkovi jízdenku, pokyny k odjezdu, visačky na zavazadla a všeobecné podmínky dopravce.

Pojištění na cesty a pobyt si můžete zajistit sami u našeho smluvního pojišťovatele ČPP viz baner na našem webu.

7. Doplňující ustanovení a důležité informace

-          u osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce

-         z účasti na zájezdu vyplývá pro účastníka právo na plnění služeb dle stanoveného programu, veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů, dopravy a ubytování navíc, apod. je účastník povinen uhradit následně CA (výjimka u služeb souvisejících se zaviněním CA či dopravcem)

Obstaravatel se touto smlouvou zavazuje objednavateli zajistit ubytování a služby dle výběru a určení objednavatele v místech pobytu, termínech a dohodnutých cenách. Tato smlouva je platná i účinná dnem podpisu obou stran uvedených na smlouvě. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží obstaravatel, a jedno objednavatel. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu po předchozím projednání před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této  smlouvy svými podpisy.

 

LiFe Time Agency

Vladimír Felbinger – manager CA

Vladimíra Felbingerová - manager CA

Lešany - Břežany 168

257 44 Netvořice